BGAUDIO.ORG Audio Portal

Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Съб Сеп 19, 2020 2:31 pm

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]

Напиши нова тема Отговори на тема  [ 258 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Юли 15, 2006 5:48 pm 
Ами точно това питах и аз, гледам и unufrinio те е питал, самоче той е питал за чипа, аз съм си намерил чип, но немога да намеря платка, затова те попитах дали ще може да споделиш файл със твоята платка...


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Юли 15, 2006 7:17 pm 
Offline
BG Audio Team™
BG Audio Team™

Регистриран на: Съб Авг 28, 2004 12:00 am
Мнения: 495
Местоположение: Студентски Град
Не е трудно да начертаеш платката, ползвай дейташийта и няма проблеми ;-)
Иначе и да ти дам платка, в домашни условия няма да можеш да я изработиш,
прекалено тънки са пистите и разстоянието м-у някой от тях ;-)


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Юли 15, 2006 11:06 pm 
Ами проблемът ми е интегралата, че е SMD... :x , иначе по този въпрос
vitekk написа:
Иначе и да ти дам платка, в домашни условия няма да можеш да я изработиш,
прекалено тънки са пистите и разстоянието м-у някой от тях

бих казал само, че въпросът е ентусиазмът - демек от опит глава не боли :D


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Юли 17, 2006 2:22 pm 
âå÷å è àç ñúì ñîáñòâåíèê íà ãîðíîîðÿõîâñêèÿ òåðìèíàòîð íà çâóêîâè êàðòè :lol: :lol: :lol:
ñâèðè èçêëþ÷èòåëíî äîáðå è íàèñòèíà ïëàòêàòà íà vitekk íå ìîæå äà ñå èçðàáîòè ðú÷íî ïúê è çà öåíàòà íà êîÿòî ãè õàðèçâà ñè å áåçñìèñëåíî äà ñå çàíèìàâà ÷îâåê :P íàïðàâî áåñò áàé ñè å :wink: :lol: :lol:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Авг 01, 2006 12:12 pm 
ìàëêî ãàäíè ñíèìêè íà êðàéíèÿ âàðèàíò - 15 ìèíóòè ðÿçàíå íà êóòèÿòà ñ ìàêåòíî íîæ÷å :wink: è êèòàéñêè òèï èçðàáîòêà-êúäåòî íå äúðæè ñëàãàé ñèëèêîí :P :D :D


Изображение
Изображение


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Авг 03, 2006 9:35 pm 
bigASSyou написа:
малко гадни снимки на крайния вариант - 15 минути рязане на кутията с макетно ножче :wink: и китайски тип изработка-където не държи слагай силикон :P :D :D

Абе, добре е станало :D.
Би ли ми казал какво точно представлява целият комплект?? Човека е писал и кабел, и незнам си какво. Опиши ми го по-подробно :roll: ...


Последна промяна Nikolai Nikolov на Чет Окт 12, 2006 5:30 pm, променена общо 1 път

Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Авг 03, 2006 10:10 pm 
Offline
има сериозен опит
има сериозен опит
Аватар

Регистриран на: Чет Авг 25, 2005 12:00 am
Мнения: 755
Местоположение: Горна Оряховица
Малиии... тоз силикон ,тцтцттцтц!8O
Тази хубавата платка, заслужава нещо по добро :o :roll:
Поне работи ли всичко както трябва!?


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 04, 2006 10:40 am 
ðàáîòè è ïèòàø êàê :lol: :lol: :lol:
òîâà íåùî çà 15 ìèíóòè å ñãëîáåíî , åëåìåíòèòå ñà çäðàâî çàõâàíàòè.ñèëèêîíà å ñëîæåí äà äúðæè êàáåëàöèòå â åäíî ïîëóæåíèå ùîòî ïî÷òè âñåêè äåí ãî íîñÿ îò íàñ äî ðàáîòà è îáðàíòî .ïðîñòî òðÿáâà äà å èçäðúæëèâî - çà êîìïþòúð òîëêîâà . ïîâå÷å íå ìó òðÿáâà.

ïî-äîáðèÿ âàðèàíò å äà ñå ñëîæè íà åäíà ïèñèàéñêà øèíà è äà ñè ñåäè êúäåòî òðÿáâà , òàì ïî ñúâñåì äðóã íà÷èí ùåøå äà èçãëåæäà - âåðâàé ìè :P , ïúê "è òîâà ëè å íàé-âàæíîòî" :wink:


êàëìàðà , òîé òè å êàçàë - ïëàòêàòà , êàáåë , ðåéêè è òàêà. ñãëàáÿø , ïðàâèø èçõîäíèòå ãðóïè àêî ùå ïîëçâàø àíàëîãîâèòå, ñëàãàø êîíåêòîðèòå è ñè ñâèðèø.


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 04, 2006 2:26 pm 
Offline
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Аватар

Регистриран на: Чет Яну 13, 2005 1:00 am
Мнения: 795
Местоположение: Sofia
абе и аз съм собственик на подобно чудо с PCM2706, ама още съм на етап подкарване....

Основния проблем е драйвера. Хайде да си го разкажа, па все някой ще даде акъл...

за сега го пробвам само на win.
Ползавм win2000 pro старо издание. Като го закача на USB-то WIn разпознава че е USB device. Слага ог в трея, ама не му намира драйвер...
предполагам защото му е стар windows-а. Опитах се в нета да потърся драйвер, ама ударх на камък. PC-то на което го пускам няма интернет, така че не мога да упдайтна от него. В офиса където имам нет съм с linux и съответно не мога да се оправя с update.windows

Та въпроса ми е има ли някой да даде един драйвер...

И другия въпрос е как стоят нещата под Linux...


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 04, 2006 2:38 pm 
ïîä ëèíóêñ íå ñúì ñè èãðàë îùå , íî ïèøàò ÷å íÿìà ïðîáëåì òàì.òî ñè å âúïðîñ äî êîíôèãóðèðàíå íà ñèñòåìàòà è çàâèñè ãëàâíî êàêâà å äèñòðèáóöèÿòà ò.å. ñ êàêúâ ñîôòóåð å îêîìïëåêòîâàíà èëè àêî ãî íÿìà ïðîñòî äà ñè ãî ñëîæèø. îáùî âçåòî àêî íå òðúãíå ñ àëñàòà , ùå òðúãíå ñ îññ-òî åâåíòóàëíî ñ íÿêîé ïà÷ . ùîì ìîæåø è äðàéâåðè çà êàôå ìàøèíà äà íàìåðèø çà ëèíóêñ :twisted: :twisted: :twisted:

çà âèí2000 ìîæå äà ïðîáâàø äà ñëîæèø êàêúâòî è äà å äðàéâåð çà çà óñá àóäèî , íà ïðàêòèêà ïðåíàñÿø äàòà ïî óñá-òî è òî ñòàíäàðòèçèðàíà-áè òðÿáâàëî äà ñòàíå
çà ÕÏ ñàìî ðúãàø êàáåëà è ñè ãîòîâ,íèêàêúâ ïðîáëåì íÿìà òàì.


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 04, 2006 9:58 pm 
Offline
BG Audio Team™
BG Audio Team™

Регистриран на: Съб Авг 28, 2004 12:00 am
Мнения: 495
Местоположение: Студентски Град
И друг човек от форума беше споменал, че под иун 2000 го разпознава като
усб устройство, но само до там...
В дейташийта пишат, че са го тествали дори и под 98 8O и е свирил, ама
знае ли човек... В сайта на тексас инструментс нямат секция за дауноад на
софтуер, освен някъде другаде из нета да има драйвери...
Под XP няма никакви проблеми, свирва за 10-15 секунди след като го закачиш :)


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Авг 05, 2006 9:30 pm 
Offline
има опит
има опит
Аватар

Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 12:00 am
Мнения: 316
Местоположение: Стара Загора
Само като идея: в дивайс мениджера на уин ХР се търси устройството и като му се видят драйверите там /ХР-то си ги показва заедно с пътя до тях/се намират ръчно и се копират в папка . Тази папка с драйверите се ползва на уин 2000 примерно. По принцип би трябвало да стане. С успех по подобен начин присаждах преди време драйвери за инфра ред /самоделка/ от уин ХР на уин 2000.


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Авг 06, 2006 6:17 pm 
Абре хора, ами какво е нивото на аналоговият изход, защото на моето стъпало му е 1V входната чуствителност....


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Авг 07, 2006 1:03 pm 
Offline
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Аватар

Регистриран на: Чет Яну 13, 2005 1:00 am
Мнения: 795
Местоположение: Sofia
rusin написа:
Само като идея: в дивайс мениджера на уин ХР се търси устройството и като му се видят драйверите там /ХР-то си ги показва заедно с пътя до тях/се намират ръчно и се копират в папка . Тази папка с драйверите се ползва на уин 2000 примерно. По принцип би трябвало да стане. С успех по подобен начин присаждах преди време драйвери за инфра ред /самоделка/ от уин ХР на уин 2000.


Само че първо трябва да намеря XP иначе и аз това си мислех да пробвам


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Авг 07, 2006 1:22 pm 
Offline
BG Audio Team™
BG Audio Team™

Регистриран на: Съб Авг 28, 2004 12:00 am
Мнения: 495
Местоположение: Студентски Град
Драйверите които се ползват при мен са :
C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys
C:\WINDOWS\system32\drivers\USBAUDIO.sys
C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll
C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv
Потърси ги в твоя уин, ако не ще ти ги пратя в един архив ;-)


Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 258 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 11 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  

POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов